Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése

HU egyéb (KEHOP-1.1.0-15-2016-0002 , 2018 – 2022, futó projekt)

MTA ÖK témafelelős

Rövid leírás

Kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program kialakítása a VKI biológiai és kémiai minőségi elemeinek csoportjában, az értékelő-, és adatrendszerek fejlesztése, a szakmai hiányok pótlása és az ökológiai interkalibrációs eljárás feladatainak elvégzése

Résztvevő kutatók: 

A projekt célkitűzése:

  •  a vizek mennyiségi és minőségi megfigyelését biztosító monitoring-rendszer (felszíni és felszín alatti vizek monitoringja; biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálatok) továbbfejlesztése országos szinten annak érdekében, hogy az Európai Víz Keretirányelv (Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve, továbbiakban: VKI) végrehajtásához szükséges információk elérhetőek legyenek,

  •  módszertani fejlesztés és kiegészítő monitoring programok végrehajtása az Európai Bizottság ex-ante feltételeinek (1121/2014. (III.6.) és 1394/2014. (VII. 18.) Korm. hat.) teljesítéséhez, illetve a biológiai és kémiai monitoringot érintő hiányok pótlásához.

A projekt 12 projektelemből áll, az Ökológiai Kutatóközpont a 10. projektelem, biológiai alprogramjában vett részt aktívan.

A 10. projektelem biológiai alprogramjának célja a VKI által a vízminősítési rendszerbe bevezetett, öt biológiai elemen alapuló monitoring- és értékelési rendszer hiányosságainak komplex felszámolása, a monitoringrendszer optimális tervezéséhez szükséges adatgyűjtés és szakértői tanulmányok elkészítése, a magyar minősítési rendszer ökológiai állapotra vonatkozó interkalibrációs feladatainak befejezése, ökopotenciál interkalibrációs eljárás elvégzése.

A biológiai alprogram keretében elkészült:

B1: A jó vízgazdálkodást segítő ökológiai vizsgálatok

  • Felszíni vizek terhelés-hatás vizsgálata (terhelés-hatás elemzésekhez, intézkedések hatékony megalapozásához részletes mintaterületi felmérések)
    • Kotrás, keresztirányú műtárgyak hatásának vizsgálata a biológiai elemekre, hallépcsők építésének szükségessége

    • Urbanizáció hatása a halközösségek szerkezetére

    • Termálvíz terhelés hatásának vizsgálata a felszíni vizek ökológiai állapotára

    • Diffúz terhelések és a tavak ökológiai állapota közötti kapcsolat feltárása

  • Ökológiai vízigény, vízfolyások kiszáradása hatásának vizsgálata, időszakos vizek monitoringja mintaterületen

  • Paleolimnológiai adatok áttekintése a referencia feltételek kialakításához

  • Trofitás-skálák és a VKI alapú minősítési skálák megfeleltetése

B2: Módszerfejlesztés és kiegészítő monitorozás

  • Módszertani fejlesztés (megbízhatóság, pontosság növelése, hiányzó típusokon minősítési rendszer kidolgozása)
   • a „rossz osztályba sorolás” kockázatának számszerűsítése (statisztikai megbízhatósága), ökológiai potenciál kidolgozása
   • módszerfejlesztés (fitobentosz, vízi makrogerinctelenek, makrofiton, hal, szikes tavak)

    • mintavételi erőfeszítés és reprezentativitás vizsgálat (Duna, sík és dombvidéki vízfolyások, állóvizek)

  • Kiegészítő monitorozás (tavas minősítési rendszerek pontosságának növelése, adathiányok csökkentése, csoportosítás lehetőségének vizsgálata)
   • Tavak térbeli heterogenitásának vizsgálata
   • A Balaton ökológiai állapotának meghatározása

    • Adathiányos vízfolyások és állóvizek monitorozása, „csoportosítás elve” alkalmazhatóságának vizsgálata

B3: Taxonómiai képzés és minőségbiztosítási rendszer kialakítása

  • Továbbképzéshez kapcsolódó feladatok ellátása (monitorozást végző szakemberek taxonómiai továbbképzése), fényképes határozási segédletek, kurzusanyagok, kézikönyvek a leggyakoribb és nehezen határozható csoportokra

  • A biológiai adatok minőségbiztosítását célzó eljárásrend kidolgozása

B4: Az Európai Bizottság felé történő adatszolgáltatás és interkalibrációs feladatok ellátása

  • Tavas, folyós- és nagy-folyós ökopotenciál interkalibrációs feladatainak ellátása, ökológiai állapot interkalibráció lezárása

  • A fitoplankon, fitobenton, makrofiton redundanciájának és relevanciájának vizsgálata a tavas állapotértékelés esetében

  • A hazai és nemzetközi kötelezettségekből adódó adatszolgáltatás (adatszolgáltatási, adatjavítási feladatok ellátása, az adatok szakmai ellenőrzése)

Az elkészült fontosabb eredményeket bemutató könyvek az alábbiakban elérhetőek:

B1. A jó vízgazdálkodást elősegítő ökológiai vizsgálatok

  1. Felszíni vizek terhelés-hatás vizsgálata
    • Diffúz terhelések hatása a tavak ökológiai állapotára

    • Kotrás és keresztirányú műtárgyak hatásának vizsgálata, barrierek elbontásának, hallépcsők építésének priorizálása

    • Pontszerű termálvíz-terhelés hatásának vizsgálata

    • Urbanizáció hatása a halközösségek szerkezetére

  1. Ökológiai vízigény, kiszáradás hatásának vizsgálata

  1. Paleolimnológiai adatok áttekintése a referencia feltételek kialakításához

  1. Trofitási skálák és a VKI alapú minősítési skálák összehasonlítása

B2. Módszerfejlesztés és kiegészítő monitorozás

Pillanatképek a terhelés-hatás elemzés mintavételekről, kiegészítő monitoring vizsgálatokról